GALLERIES

  THE BEAUTY ALPHABET – J

  J

  Idag är det dags för bokstaven J i The Beauty Alphabet

  J som i JAG
  Eller Jaget om vi pratar bestämd form.

  Utsidan på oss speglar till största delen insidan av oss!
  Och insidan kan vara minst sagt svår att förstå sig på.
  Kunde inte tänka mig någon bättre person att beskriva Jaget, än en kär vän
  och tillika jordens coolaste präst i Vikens Församling i Skåne.
  Låt mig presentera The Beauty Alphabets första gästkrönikör, Stina Hagman

  ”Det sägs att Gud skapade människan för att han älskar berättelser”
  Det här citatet hittade jag i en ledarskapsbok nyligen och oavsett vad man har för livstolkning så tycker jag att orden fångar hur ett liv kan beskrivas och vad vi har för plats i det livet.
  Om vi leker med tanken att våra liv är en berättelse som vi lever fram, allt medan sekunderna går, så får i alla fall jag en kittlande känsla i kroppen av att kunna påverka handlingen.
  Början av vår berättelse, de allra första kapitlen, de kan vi inte ta så mycket ansvar för.
  De blev liksom som de blev och påverkades mycket av andra människor och hur deras berättelser såg ut. Vi kan inte påverka hur våra första år i livet var men vi kan ta ansvar för vad tillskriver den för mening.
  När jag tänker på min berättelse och hur handlingen utspelat sig hittills så är det inte förrän på de allra senaste åren som jag faktiskt valt att vara berättelsens huvudperson.
  Som jag valt att lyssna inåt och känna efter vad jag vill. Vad jag inte vill.
  Ibland märker jag att jag i ett obevakat ögonblick gett pennan till en annan författare som påverkar min berättelses handling i en riktning jag inte önskar.
  Lite besviket noterar jag det och tar sedan vänligt men bestämt tillbaka författarskapet.
  Om och om igen får jag göra det, för det är det svåraste som finns att lära sig.
  Jag älskar tanken på att vi kan välja vilka vi vill vara.
  Och att vi kan vara noga med det valet. Människorna runt omkring oss kan vi inte göra så mycket åt hur mycket vi än önskar det. Inte omständigheterna heller.
  Men du och jag kan välja vilka vi vill vara i det som händer oss.
  Jag tror att mycket av livets mest glittrande skatter finns i tolvstegsmetodens ord ”Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden”. De orden är i alla fall arbetsnamnet på min berättelse.

  Stina Hagman

  STINAHAGMAN

  In English

  Today it is time for letter J in the Beauty Alphabet
  J is for JAG
  JAG Meaning “I” in Swedish or more accurately “The Self” in this case.

  The inside of ourselves reflect more on the outside, than what we probably are aware of.
  But our insides are not near easy to understand.
  I could not think of anybody better to describe The Self, than a dear friend and the coolest priest in this universe. Let me introduce to you , The Beauty Alphabets first guestwriter, Stina Hagman

  “It´s said that God created man, because he loves a good story”
  This I a quote I found in a book recently and no matter what your interpretation of life is, I think the words capture how a life can be described and what place we have in that life.
  If we think about the idea that our life is a story that we live forward, as the seconds go by, it is a rather thrilling thought that we can influence the plot ourselves.
  The beginning of our story, the very first chapters, we can not take as much responsibility for. They were as they were , and was greatly influenced by other people and how their lifestories looked at that time. We can not influence how our first years of life were, but we can take responsibility for what meaning to give it.
  When I think of My Story and how the plot has been so far, it is not until the last few years that I have actually chosen to be the story’s Main Charachter.
  I decided to listen inside and do what I feel like inside. Or do not feel like.
  Sometimes I find myself in an unguarded moment given the pen to another writer who affects my narrative action in a direction I did not want My Story to go.
  A little disappointed, I make a note of it and then politely but firmly get in charge of writing again.
  Again and again I get to do it, because it is the hardest thing there is to learn.
  I love the idea that we can choose who we want to be. And we can be honest about that choice.
  We can not do much about the choices people around us make, how ever much we want it. Not the circumstances either.
  But you and I can choose who we want to be in what happens to us.
  I think a lot of life’s treasures is found in the twelve-step method’s words, “Give me the strength to accept the things I can not change. Courage to change the things I can. And wisdom to know the difference”
  At lest these words are the working title of My Story.

  Stina Hagman

   

  PREV. ITEM NEXT ITEM
  BY:
  Marina Andersson
  ×
  June 22, 2016

  READ COMMENTS -

  0 COMMENTS

  LEAVE A COMMENT